Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel (016) 6514192

Godziny otwarcia
Poniedziałek - NIECZYNNE

Wt.- piąt.  od 800 do 1700

sobota od 800 do 1700Okres wakacji:

Poniedziałek - NIECZYNNE

Wt.- Sob.  od 800 do 1700 

_____________

Biblioteka bierze udział

w programie
"Akademia Orange dla bibliotek"

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

Filie GBP w Jaworniku Polskim

Hadle Szklarskie

wt.-śr. - 900 - 1700

czw. - 900 - 1300

tel. 166514244

_______________

Manasterz

wt.-śr. - 900 - 1700

czw. - 900 - 1300

tel. 166423227

_______________

Hucisko Jawornickie

wtorek - 800 - 1400

  

Szukaj w serwisie

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:http://gbpjawornikpolski.eu/
Data publikacji strony internetowej: 01.08.2008
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Oświadczenie sporządzono dnia 29.10.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt z : Anna Staszczak, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 6514192. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Skargę należy złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim
- Adres: 37-232 Jawornik Polski 16
- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Telefon: 166514192
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim , Jawornik Polski 16, 37-232 Jawornik Polski.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz dalej korytarzem i kolejne schody na pierwsze piętro.
Dla osób na wózkach nie posiadamy wejścia.
Toalety znajdują się na parterze, nie posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim.


Administratorem danych osobowych naszych czytelników i wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z naszych usług publicznych i serwisów oraz klientów, kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się i współpracujemy jest GBP w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 16, 37-232

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1. udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki określonych w naszych regulaminach, w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,

2. zorganizowanie, przeprowadzenie i promocja wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich,   

3. prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej,

4. zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami oraz czynności zmierzające do zawarcia tych umów, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia i wykonania umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu kontrahenta czy podmiotu będącego stroną umowy,

5. umożliwienie kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

6. ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych,

7. badania analityczne i statystyczne (dane zanonimizowane),

8. wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich są zbierane. Niepodanie danych niezbędnych do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uniemożliwi korzystanie z nich. Każdorazowo informujemy o tym w naszych regulaminach, formularzach oraz innych kierowanych do Państwa dokumentach.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 4 i art. 18 ust. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 akapit 1 lit. e RODO),

b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., ustawy o zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (art. 6 akapit 1 lit. c RODO),  

c)  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 akapit 1 lit. b RODO),

d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu komunikowania się z  osobami działającymi w imieniu podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy, bądź osobami wyznaczonymi przez te podmioty do kontaktu, a  także dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).


W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 akapit 1 lit. a RODO). W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe mogą być także przekazywane, na podstawie umów powierzenia, firmom świadczącym nam usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

Zasadniczo zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą one być także przekazywane poza ten obszar, lecz wyłącznie w oparciu o reguły wyznaczone w RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


W miejscowości Hucisko Jawornickie biblioteka pod nazwą Wiejska Biblioteka Publiczna została utworzona w 1962 r. i prowadzona była przez Panią Janinę Burek, nauczycielkę Szkoły Podstawowej.
Do 1992 r mieściła się w starym, drewnianym budynku. W 1992 r biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanej remizy OSP i od IX 1992 r do VIII 2000 r. prowadziła ją Pani Elżbieta Hop. Na mocy uchwały Nr 73 / IX / 2000 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25.04.2000 r dokonano likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 3 w Hucisku Jawornickim. Majątek Filii Bibliotecznej przejął 25.08.2000r. Pan Stanisław Hop ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim oraz po przeprowadzeniu szczegółowego skontrum księgozbioru w dniach od 3.03.2002 r - 6.03.2002 r przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Jawornik Polski, cały majątek został przekazany Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Manasterzu, Pani Helenie Dubas. Księdozbiór wraz z pozostałym mieniem został w szkole filialnej w Hucisku jawornickim. Prowadzenie biblioteki szkolnej przejęła nauczycielka Pani Irena Tompalska.
Uchwałą Rady Gminy Nr 40 / V / 2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. została ponownie powołana Filia Nr 3 w Hucisku Jawornickim. Majątek wrócił do biblioteki gminnej, a Filię mieszczącą się w budynku starej szkoły od 1.03.2003 r. do 17.12.2007 r. prowadziła Pani Elżbieta Hop. Wówczas to dokonano połączenia księgozbioru biblioteki publicznej z wybraną częścią księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

Od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w bibliotece pracowała Pani Stanisława Cisek. W październiku 2008 r. biblioteka wróciła do remizy OSP zajmując pomieszczenia po gabinecie lekarskim i zabiegowym. Dwa lata później biblioteka została przeniesiona do budynku szkoły filialnej. Do 6 maja  2011 r. pracowała w niej Pani Justyna Dubas, a następnie od września 2011 r. do chwili obecnej Pani Elżbieta Macieląg.


Pierwsze wzmianki o filii bibliotecznej w Hadlach Kańczuckich są zapisane pod datą 2.02.1957 r. Są to wpisy nabytków do pierwszej księgi inwentarzowej.Poza tym brak innej dokumentacji. Wcześniej biblioteka mieściła się w budynku obok szkoły w Hadlach Szklarskich.

 

W 1994 roku biblioteka z Hadel Szklarskich została przeniesiona do Hadel Kańczuckich, a z dniem 15 września 2008 r. wróciła do Hadel Szklarskich na mocy Uchwały nr 160/XXII/2008 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 29 kwietnia 2008 r. i funkcjonuje w budynku szkolnym na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem ZS nr 1 w Jaworniku Polskim i Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów pracownika z osobami starszymi, pamiętającymi ten okres wynika, że często zmieniały się osoby, które prowadziły bibliotekę.

Pracowali kolejno :

  • P. Mikołaj Chruszczyk, P. Helena Dubas, P. Maria Szemereta,
  • P. Maria Sas, P. Maria Mazur, P. Bożena Bury, P. Zofia Zawada,
  • Od sierpnia 1994 r. do chwili obecnej P. Anna Pieniążek. Analizując posiadaną  dokumentację dotyczącą pierwszych zapisów o utworzeniu bibliotek należy stwierdzić, że najwcześniej powstała biblioteka w Manasterzu pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna (pierwszego wpisu książek do księgi inwentarzowej dokonano pod datę 31.12.1949r). Przez ten okres kilkokrotnie zmieniał się lokal z przeznaczeniem na bibliotekę, jak również pracująca tam kadra.
W chwili obecnej biblioteka ta jest filią biblioteki publicznej w Jaworniku Polskim i prowadzona jest przez Panią Jolantę Żaczek.

Z posiadanych informacji wynika, że bibliotekę w tej miejscowości prowadzili kolejno:
p. Maria Perec, p. Stefania Petynia, p. Lucyna Kądziołka, p. Elżbieta Hop.


W miesiącu grudniu 2002 r. Filia Biblioteczna nr 2 w Manasterzu została przeniesiona do nowych pomieszczeń (po byłej Szkole Podstawowej). Wygospodarowano pomieszczenie na czytelnię (20 m kw.) oraz wypożyczalnię książek (40 m kw). Warunki materialne i lokalowe biblioteki uległy znacznemu polepszeniu. W m-cu styczniu 2003 r. został zainstalowany telefon do biblioteki (016) 64 23 227. W roku 2005 posiadany komputer podłączono do internetu, a dzięki darowi PZU w Łańcucie (2 zestawy komputerowe) w 2006 r. utworzono dla mieszkańców wsi czytelnię internetową dysponującą 3 komputerami.

 Za datę powstania biblioteki w Jaworniku Polskim przyjmuje się 2.01.1958 r, ale pierwsze wpisy nabytków do biblioteki na podstawie dowodu przekazania książek nr 10 P/57 przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim znajduje się pod datą 14.01.1958 r. W bibliotece zachowały się do obecnej chwili sprawozdania roczne, niektóre sprawozdania miesięczne, dowody przydziału książek oraz niektóre rejestry czytelników.

Z zapisków pierwszej bibliotekarki Pani Genowefy Stawarz wynika, że pierwsze pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę było skromne, w budynku drewnianym, położonym w miejscu niedostępnym dla czytelników i wymagało kapitalnego remontu. Dlatego też władze gromadzkie w miesiącu listopadzie 1958 r przydzieliły dla biblioteki nowy lokal w budynku murowanym /ratuszu/, tam też mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. Polepszyły się warunki lokalowe, stan jakościowy i ilościowy księgozbioru w zupełności zaspokoił potrzeby czytelników. Od 1959 r. prowadzony był również punkt biblioteczny w Szklarach, prowadziła go nauczycielka P. Kazimiera Pałys. W 1968 r. w m-cu wrześniu biblioteka została przeniesiona do budynku gminnego kina JAWOR i Banku Spółdzielczego, gdzie mieściła się do 2000 roku. 
Od stycznia 2000 r biblioteka funkcjonuje pod szyldem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim i mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej. Zajmuje 2 pomieszczenia na piętrze, powierzchnia użytkowa wypożyczalni i czytelni wynosi 90 m2, co sprawia że siedziba GBP jest nie tylko znacznie obszerniejsza od poprzedniej, ale bardziej funkcjonalna i w lepszym stanie technicznym. Na przełomie lat 2001/2002 dokonano instalacji sanitariatów wewnątrz budynku oraz doprowadzono wodę do biblioteki.

Z posiadanej dokumentacji wynika, ze często zmieniała się również kadra pracująca w bibliotece, kolejno pracowały:
P. Genowefa Stwarz, P. Władysława Walaszek, P. Anna Cieśla Pieńczak, P. Maria Haznar Bury, p. Jan Szałaj, P. Elżbieta Żak - Lech, P. Stanisława Kądziołka Zielińska, P. Henryka Budnik, P. Ewa Jamrozik, a także pomysłodawca i założycielka tej strony P. Stanisława Pałys.

Od 1988 r. pracuje również P. Maria Piątek

Od 01.08.2016 r. p o.Dyrektorem GBP jest mgr Elżbieta Macieląg