Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:https://gbpjawornikpolski.eu/
Data publikacji strony internetowej: 01.08.2008
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Oświadczenie sporządzono dnia 29.10.2020. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 29.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt z: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim email: gbpjp@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 6514192. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Skargę należy złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
– Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim
– Adres: 37-232 Jawornik Polski 16
– E-mail: gbp@op.pl
– Telefon: 166514192
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim , Jawornik Polski 16, 37-232 Jawornik Polski.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz dalej korytarzem i kolejne schody na pierwsze piętro.
Dla osób na wózkach nie posiadamy wejścia.
Toalety znajdują się na parterze, nie posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.