Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim. 

Administratorem danych osobowych naszych czytelników i wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z naszych usług publicznych i serwisów oraz klientów, kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się i współpracujemy jest GBP w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 16, 37-232

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor.iodogbpjp@op.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki określonych w naszych regulaminach, w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,

2. zorganizowanie, przeprowadzenie i promocja wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich,

3. prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej,

4. zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami oraz czynności zmierzające do zawarcia tych umów, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia i wykonania umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu kontrahenta czy podmiotu będącego stroną umowy,

5. umożliwienie kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

6. ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych,

7. badania analityczne i statystyczne (dane zanonimizowane),

8. wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich są zbierane. Niepodanie danych niezbędnych do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uniemożliwi korzystanie z nich. Każdorazowo informujemy o tym w naszych regulaminach, formularzach oraz innych kierowanych do Państwa dokumentach.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 4 i art. 18 ust. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 akapit 1 lit. e RODO),

b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., ustawy o zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (art. 6 akapit 1 lit. c RODO),

c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 akapit 1 lit. b RODO),

d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu komunikowania się z osobami działającymi w imieniu podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy, bądź osobami wyznaczonymi przez te podmioty do kontaktu, a także dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 akapit 1 lit. a RODO). W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe mogą być także przekazywane, na podstawie umów powierzenia, firmom świadczącym nam usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

Zasadniczo zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą one być także przekazywane poza ten obszar, lecz wyłącznie w oparciu o reguły wyznaczone w RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.