REGULAMIN KONKURSU „Znajdziesz mnie w Bibliotece ”plakat promujący bibliotekę. FACEBOOK z dnia 26.04.2021r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest, Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jaworniku Polskim (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator . 
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100016250264382 (zwanej dalej “Fanpage”).
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. Adres korespondencyjny: gbpjp@op.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.“>§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”), lub osoby niepełnoletnie, które otrzymały pisemną, bądź ustną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Przystępując do konkursu, osoba niepełnoletnia zaświadcza, że otrzymała ww. zgodę.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g. będąc osobą niepełnoletnią, otrzymał zgodę na udział w konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3.

NAGRODA

1. W konkursie przewidziano nagrody za 3 pierwsze miejsca .

2. Zwycięskie prace wyłoni komisja konkursowa.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Biblioteki – https://www.facebook.com/profile.php?id=100016250264382

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://gbpjawornikpolski.eu/2.

Konkurs trwa od dnia 26.04.2021r. do 10.05.2021r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:a. wykonanie plakatu promującego bibliotekę,
b. wysłanie plakatu za pomocą zdjęcia lub skanu na Facebooka , emalia Organizatora lub przyniesienie osobiste do siedziby Biblioteki do dnia 10.05.2021.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016250264382

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRODY

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze osobistych preferencji oraz analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust.1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które wykonają plakat promujący bibliotekę Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu

5. Przyznana nagroda nie może być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r. i obowiązuje do 10.05.2021r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016250264382

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016250264382

6. Wysłanie pracy konkursowej jest automatycznie wyrażeniem zgody na akceptacje regulaminu oraz zgody marketingowej .

ZGODA MARKETINGOWA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminna Bibliotekę Publiczna w Jaworniku Polskim moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim , 37-232 Jawornik Polski 16a pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie informuję, że posiadam wiedzę o tym, że w dowolnym momencie mam prawo cofnąć swoją zgodę na wysyłkę treści marketingowych.