Historia bibliotek

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim

Za datę powstania biblioteki w Jaworniku Polskim przyjmuje się 2.01.1958 r, ale pierwsze wpisy nabytków do biblioteki na podstawie dowodu przekazania książek nr 10 P/57 przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim znajduje się pod datą 14.01.1958 r. W bibliotece zachowały się do obecnej chwili sprawozdania roczne, niektóre sprawozdania miesięczne, dowody przydziału książek oraz niektóre rejestry czytelników.

Z zapisków pierwszej bibliotekarki Pani Genowefy Stawarz wynika, że pierwsze pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę było skromne, w budynku drewnianym, położonym w miejscu niedostępnym dla czytelników i wymagało kapitalnego remontu. Dlatego też władze gromadzkie w miesiącu listopadzie 1958 r przydzieliły dla biblioteki nowy lokal w budynku murowanym /ratuszu/, tam też mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. Polepszyły się warunki lokalowe, stan jakościowy i ilościowy księgozbioru w zupełności zaspokoił potrzeby czytelników. Od 1959 r. prowadzony był również punkt biblioteczny w Szklarach, prowadziła go nauczycielka P. Kazimiera Pałys. W 1968 r. w m-cu wrześniu biblioteka została przeniesiona do budynku gminnego kina JAWOR i Banku Spółdzielczego, gdzie mieściła się do 2000 roku.
Od stycznia 2000 r biblioteka funkcjonuje pod szyldem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim i mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej. Zajmuje 2 pomieszczenia na piętrze, powierzchnia użytkowa wypożyczalni i czytelni wynosi 90 m2, co sprawia że siedziba GBP jest nie tylko znacznie obszerniejsza od poprzedniej, ale bardziej funkcjonalna i w lepszym stanie technicznym. Na przełomie lat 2001/2002 dokonano instalacji sanitariatów wewnątrz budynku oraz doprowadzono wodę do biblioteki.

Z posiadanej dokumentacji wynika, ze często zmieniała się również kadra pracująca w bibliotece, kolejno pracowały:
P. Genowefa Stwarz, P. Władysława Walaszek, P. Anna Cieśla Pieńczak, P. Maria Haznar Bury, p. Jan Szałaj, P. Elżbieta Żak - Lech, P. Stanisława Kądziołka Zielińska, P. Henryka Budnik, P. Ewa Jamrozik, a także pomysłodawca i założycielka tej strony P. Stanisława Pałys.

Od 1988 r. pracuje również P. Maria Piątek

Od 01.08.2016 r. p o.Dyrektorem GBP jest mgr Elżbieta Macieląg

Historia Filii GBP w Manasterzu

 Analizując posiadaną  dokumentację dotyczącą pierwszych zapisów o utworzeniu bibliotek należy stwierdzić, że najwcześniej powstała biblioteka w Manasterzu pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna (pierwszego wpisu książek do księgi inwentarzowej dokonano pod datę 31.12.1949r). Przez ten okres kilkokrotnie zmieniał się lokal z przeznaczeniem na bibliotekę, jak również pracująca tam kadra.
W chwili obecnej biblioteka ta jest filią biblioteki publicznej w Jaworniku Polskim i prowadzona jest przez Panią Jolantę Żaczek.

Z posiadanych informacji wynika, że bibliotekę w tej miejscowości prowadzili kolejno:
p. Maria Perec, p. Stefania Petynia, p. Lucyna Kądziołka, p. Elżbieta Hop.


W miesiącu grudniu 2002 r. Filia Biblioteczna nr 2 w Manasterzu została przeniesiona do nowych pomieszczeń (po byłej Szkole Podstawowej). Wygospodarowano pomieszczenie na czytelnię (20 m kw.) oraz wypożyczalnię książek (40 m kw). Warunki materialne i lokalowe biblioteki uległy znacznemu polepszeniu. W m-cu styczniu 2003 r. został zainstalowany telefon do biblioteki (016) 64 23 227. W roku 2005 posiadany komputer podłączono do internetu, a dzięki darowi PZU w Łańcucie (2 zestawy komputerowe) w 2006 r. utworzono dla mieszkańców wsi czytelnię internetową dysponującą 3 komputerami.

Historia Filii GBP w Hadlach Kańczuckich/Szklarskich

Pierwsze wzmianki o filii bibliotecznej w Hadlach Kańczuckich są zapisane pod datą 2.02.1957 r. Są to wpisy nabytków do pierwszej księgi inwentarzowej.Poza tym brak innej dokumentacji. Wcześniej biblioteka mieściła się w budynku obok szkoły w Hadlach Szklarskich.

W 1994 roku biblioteka z Hadel Szklarskich została przeniesiona do Hadel Kańczuckich, a z dniem 15 września 2008 r. wróciła do Hadel Szklarskich na mocy Uchwały nr 160/XXII/2008 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 29 kwietnia 2008 r. i funkcjonuje w budynku szkolnym na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem ZS nr 1 w Jaworniku Polskim i Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów pracownika z osobami starszymi, pamiętającymi ten okres wynika, że często zmieniały się osoby, które prowadziły bibliotekę.

Pracowali kolejno :

  • P. Mikołaj Chruszczyk, P. Helena Dubas, P. Maria Szemereta,
  • P. Maria Sas, P. Maria Mazur, P. Bożena Bury, P. Zofia Zawada,
  • Od sierpnia 1994 r. do chwili obecnej P. Anna Pieniążek.
Historia Filii GBP w Hucisku Jawornickim

W miejscowości Hucisko Jawornickie biblioteka pod nazwą Wiejska Biblioteka Publiczna została utworzona w 1962 r. i prowadzona była przez Panią Janinę Burek, nauczycielkę Szkoły Podstawowej.
Do 1992 r mieściła się w starym, drewnianym budynku. W 1992 r biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanej remizy OSP i od IX 1992 r do VIII 2000 r. prowadziła ją Pani Elżbieta Hop. Na mocy uchwały Nr 73 / IX / 2000 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25.04.2000 r dokonano likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 3 w Hucisku Jawornickim. Majątek Filii Bibliotecznej przejął 25.08.2000r. Pan Stanisław Hop ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim oraz po przeprowadzeniu szczegółowego skontrum księgozbioru w dniach od 3.03.2002 r - 6.03.2002 r przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Jawornik Polski, cały majątek został przekazany Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Manasterzu, Pani Helenie Dubas. Księdozbiór wraz z pozostałym mieniem został w szkole filialnej w Hucisku jawornickim. Prowadzenie biblioteki szkolnej przejęła nauczycielka Pani Irena Tompalska.
Uchwałą Rady Gminy Nr 40 / V / 2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. została ponownie powołana Filia Nr 3 w Hucisku Jawornickim. Majątek wrócił do biblioteki gminnej, a Filię mieszczącą się w budynku starej szkoły od 1.03.2003 r. do 17.12.2007 r. prowadziła Pani Elżbieta Hop. Wówczas to dokonano połączenia księgozbioru biblioteki publicznej z wybraną częścią księgozbioru biblioteki szkolnej.

Od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w bibliotece pracowała Pani Stanisława Cisek. W październiku 2008 r. biblioteka wróciła do remizy OSP zajmując pomieszczenia po gabinecie lekarskim i zabiegowym. Dwa lata później biblioteka została przeniesiona do budynku szkoły filialnej. Do 6 maja  2011 r. pracowała w niej Pani Justyna Dubas, a następnie od września 2011 r. do chwili obecnej Pani Elżbieta Macieląg.